1. Giriş

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (“Rehber”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dünya Katılım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni, internet sitemiz ziyaret edildiğinde kullanılan çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi, çerezlerin hangi amaçlarla ve hangi tür çerezlerin kullanıldığı konusunda bilgi sağlamanması, bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında rehberlik edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya diğer internet bağlantılı cihazlara (örneğin, akıllı telefonlar veya tabletler) yerleştirilebilen dosyalar veya bilgi parçalarıdır. Başka bir deyişle, çerezler internet siteleri veya mobil uygulamalar gibi çevrim içi platformları kullanırken, cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik sunmanın yanı sıra, internet sitesinin daha verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sizlere daha iyi bir ziyaret deneyimi sunmak için kullanıcının kişisel tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun içerikleri sunmaktadır. Önemli bir nokta olarak, çerezler sadece internet geçmişinizle ilgili bilgiler içermekte ve cihazınızda depolanan dosyalara erişim sağlayamamaktadır.

Ayrıca, çerezler hizmetlerimizi sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmek için kullanılabilmektedir. Bu sayede, gelecekte internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde daha hızlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaşamanız sağlanmaktadır.

 

3. Çerez Türleri Nelerdir?

Taraflarına göre çerezler:

Birinci Taraf Çerezleri: Kullanıcılarca oluşturularak internet sitesine konulan ve banka kontrolünde olan çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezleri: İşbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir.

Saklama süresine göre çerezler:

Oturum Çerezleri: Kullanıcıların sadece tarayıcıları açıkken mevcut olan ve tarayıcı kapanınca silinen çerez tipidir.

Kalıcı Çerezler: Kullanıcıların tarayıcısı kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Yeniden web sitesi ziyaret edildiğinde bu çerezler aktif olur ve aynı bilgisayardan yapılan ziyareti tespit edebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerezler 

a.Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin doğru ve etkin çalışmasını sağlamak amaçlarıyla kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler kaldırılırsa veya engellenirse internet sitesi kısmen veya tamamen belli işlevlerini yitirebilmektedir. 

b.İşlevsel Çerezler

Web sitesinde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.  

c.Performans - Analitik Çerezler

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, ziyarete yönelik ölçüm yapmak, analiz etmek ve tahminde bulunmak ile bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek için kullanılabilmektedir. 

d.Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanları saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi her durumda aynı reklamların sürekli tekrarlanmasının engellemesi, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi sağlanabilmektedir. Bu çerezlerin kullanılmasındaki amaç kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulabilmesidir.

 

4.Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezlere yer verilmiştir.

 

 Zorunlu Çerezler

Çerez Adı Sağlayıcı    Kullanım amacı Kullanım Süresi
CultureInfo Banka Ziyaretçilerin internet site sayfalarını hangi dil kullandığını gösterir. Oturum süresince
.AspNetCore.Session Banka Ziyaretçilere atanmış benzersiz bir kimlik numarasını gösterir Oturum süresince

 

 

Performans ve Analitik Çerezleri

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
_ga_XXXXXXXXX Google Analytics Tracking Google Analytics tarafından ziyaretçilerin İnternet Sitesini ziyaret sıklığına ve ziyaret zamanlarına ilişkin bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezdir. 1 yıl

 

 

5.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

 • Kimlik tespiti yapılarak şubelerimiz aracılığıyla
 • Kimlik doğrulaması gerçekleştirilerek Dijital Kanallarımız ya da Çağrı Merkezimiz üzerinden
 • Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 1/3 Ümraniye/İSTANBUL adresine noter kanalıyla
 • dunyakatilim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
 • Bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak

taleplerinizi bankamıza iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası

d) talep konusu bulunmalıdır.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza yansıtabilmektedir.