Danışma Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Mürteza BEDİR
Özgeçmiş

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi, SOAS Hukuk Fakültesinde İslam hukuku alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını “Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-Fiqh)” teziyle tamamladı. Bedir’in İslam hukuk teorisi, Hanefi hukuk doktrini, karşılaştırmalı İslam hukuku (el-Fıkhü’l-Mukaren), modernleşme, biyoetik, Orta Asya ve Osmanlı fetva edebiyatı gibi farklı çalışma alanlarının yanı sıra vakıf hukuku ile ilgili çalışmaları mevcuttur. Çalışmaları arasında Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Ebu Hanife: Entelektüel Biyografi; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitaplarının yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Sn. Bedir, İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi (Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî ed-düvelî) Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Prof. Bedir hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliği ve TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Danışma Komitesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Süleyman KAYA
Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1998) mezun oldu.  İslam Hukukunda İcabın Bağlayıcılığı başlıklı teziyle yüksek lisans (2000) ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri başlıklı teziyle M. Ü. İslam Hukuku Anabilim Dalında doktora yaptı (2007). Aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında ikinci yüksek lisansını XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi isimli teziyle tamamladı (2003). Ekim 2015’te doçent, Şubat 2021’de profesör oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde üç yıl (2009-2012), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 7 yıl (2012-2019) görev yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesinde göreve başladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı başkanlığının yanı sıra aynı üniversitenin Sosyal Bilim Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı başkanlığını da yürütmektedir.

 

Osmanlı Şeyhülislam’larına ait fetva mecmualarının neşredilmesine öncülük etti. Bu çerçevede Fetâvâ-yı Feyziye, Behcetü’l-Fetâvâ, Netîcetü’l-Fetâvâ, Câmiu’l-icâreteyn yayınlandı. Osmanlı Hukukunda İcâreteyn adlı eserinin yanı sıra Osmanlı’da Fıkıh ve Hukuk, Osmanlı Hukukunda Fetva, Tekâfül Teori ve Uygulama, Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması, Kripto Para Birimleri, Günümüz İktisadi Meseleleri ve Fıkıh, İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler kitaplarının editörlüğünü yaptı. İslam İktisadı, Osmanlı Hukuku ve Osmanlı İktisat Tarihi alanlarında çalışmalarını sürdüren Kaya, bu alanlarda muhtelif kongrelerde tebliğler sundu ve çeşitli dergilerde makaleler yayınladı.

Danışma Komitesi Üyesi
Dr. Batuhan Buğra AKARTEPE
Özgeçmiş

Batuhan Buğra Akartepe, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki lisans eğitiminden 2015 yılında mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı ABD bünyesinde devam eden Akartepe, “Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini 2017 yılında, aynı bölümde 2017 yılında başlamış olduğu “Hisse Senedi Şer‘i İzleme Kriterlerinin Analizi” başlıklı doktora tezini ise 2022 yılında tamamlamıştır.

 

2016-2023 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İslam İktisadı ve Finansı ABD bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Batuhan Buğra, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Çalışma konuları arasında; genel olarak güncel fıkhi ve iktisadi meseleler, alacak satımı uygulamaları, kitlesel fonlama, girişim sermayesi, İslami hisse senedi endeksleri ve sermaye piyasası işlemleri yer almaktadır. Çalışmaları arasında “Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi Varlık Yönetim Şirketi Örneği”, “Hisse Senedi Şer‘i İzleme Sistemi İslam Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme”, “Borsada İşlem Gören Borçlanma Araçlarının Fıkhî Analizi”, “Girişim Sermayesi: İslam Ekonomisi Açısından Bir İnceleme” ve “Faizsiz Finans: Alternatif Finansman Yöntemleri” kitaplarının yanı sıra makale ve tebliğleri bulunmaktadır.